HOE HET

WERKT?
Arbeidsmediation, hoe werkt dat?

Arbeidsmediation kan worden ingezet op initiatief van een van de partijen of door een verwijzer, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts of een vertrouwenspersoon. Veel arbodiensten en vertrouwenspersonen verwijzen hun cliënten naar de arbeidsmediators van Arbeidsexperts, omdat wij gespecialiseerd zijn om problemen in de arbeidsverhoudinge op te lossen.

Kosten en vergoedingen arbeidsmediation

De werkgever is in de regel verantwoordelijk voor de kosten van het arbeidsmediationproces. Daarom sturen wij online een offerte en een registratieformulier, waar alle benodigde contactgegevens en verzekeringsgegevens opstaan. Dit laatste omdat het soms zinvol is om een verzuimverzekeraar te betrekken bij de interventie. Onze arbeidsmediators zijn geaccrediteerd, waardoor er sprake kan zijn van vergoedingen.

Het registratieproces

Wanneer het registratieformulier is ontvangen, nemen wij contact op met partijen om uitleg te geven over het mediationproces, de gedragregels en de wijze waarop we de voorwaarden vastleggen in een mediationovereenkoms

Inhoudelijke proces

Na ondertekening van de mediationovereenkomst, zal de arbeidsmediator met partijen onderzoeken wat de aanleidings is voor arbeidsmediation. Afhankelijk van de situatie zal het mediationproces individueel of gezamenlijk gestart worden. Wanneer de gemeenschappelijke - en tegengestelde belangen duidelijk zijn, zal de arbeidsmediator ondersteunen bij het bereiken van een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. Oplossingen en afspraken worden vastgelegd in een mediationresultaatovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend: Zo wordt gewaarborgd dat partijen zich ook echt aan de gemaakte afspraken zullen houden. Veel partijen, vinden het fijn om een evaluatie van de afspraken die tijdens de arbeidsmediation zijn gemaakt op te nemen in de overeenkomst.

Mediationbijeenkomsten duren in het algemeen zo' n 1,5 uur. Hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn voor de afronding van het proces, verschilt per situatie en de omstandigheden waarin partijen zich bevinden. De arbeidsmediator heeft de opdracht om gedegen maar efficient te werken. Iedere afspraak wordt daarom opgevolgd met een voortgangsrapporage. De arbeidsmediator neemt hierin de volgende zaken op:

  • een puntsgewijs résumé van de afspraak
  • de door partijen gemaakte afspraken
  • of en met welke 3e partijen en contact of overleg zal zijn (rekening houdend met de condities van de geheimhoudingsclausule)
  • een bevestiging van de vervolgafspraak


Juridisch advies

Bij het maken van de juiste keuzes is het essentieel dat partijen tijdens het mediationproces, goed op de hoogte zijn van de (on)mogelijkkheden van de gewenste situatie. De arbeidsmediator zal altijd bewaken, dat beide partijen goed geïnformeerd zijn. Ongelijkwaardige gesprekspartners zijn geneigd om uit onmacht of angst te reageren, het realiteitsperspectief raakt dan ondergeschikt, wat niet bevorderlijk is voor de oplossingsrichtingen van het mediationproces.

Een MfN registermediator mag nooit (partijdig) adviseren. Wel kan de arbeidsmediator de algemeen geldende kaders schetsen. Partijen mogen zich ten behoeve van het arbeidsmediationproces juridisch laten adviseren. De partijen die in de mediationovereenkomst zijn opgenomen dienen persoonlijk deel te nemen aan de mediation. Een jurist of advocaat mag dus niet optreden als belangenbehartiger of woordvoerder. Een jurist kan wel gevraagd worden om wettelijke kaders uit te leggen en/of te adviseren bij het maken van keuzes en/of de vaststellingsovereenkomst te toetsen.

Bijstand tijdens een gesprek

Partijen stellen met regelmaat de vraag of ze er een adviseur of vertrouwenspersoon mee mag komen naar de arbeidsmediation gesprekken. Dit is toegestaan echter zal de arbeidsmediatior daarbij het volgende bewaken:

  • personen die betrokken worden bij de inhoud, dienen zich ook te vinden in de voorwaarden van de geheimhoudingsclausule
  • personen dienen zich te realiseren dat zij niet als woordvoerder mogen optreden tijdens de mediation
  • de andere partij zal zich, alleen al vanuit het evenwicht aan tafel, ook mogen laten bijstaan
  • bij het maken van vervolgafspraken zal de agenda van de partijen en de mediator leidend zijn en zal de betrokken persoon zich (in redelijkheid) moeten aanpassen

Beëindiging van de arbeidsmediation

Een arbeidsmediationproces wordt altijd schriftelijk beëindigd. In de regel gebeurd dit door de arbeidsmediator en de partijen op het moment dat de vaststellingsovereenkomst is getekend. Soms komt het voor dat de arbeidsmediator of een van de partijen aanleiding voelt om de arbeidsmediation tussentijds te beëindigen. In dat geval worden de andere partij(en) en/of de arbeismediator per e-mail op de hoogte gesteld van het voornemen om te beëindigen en de reden die daaraan ten grondslag ligt. De mediator zal vervolgens contact opnemen met de partij om de reden te bespreken en te kijken of er door middel van een interventie toch hervat kan worden.

Meer weten? Job leidt je naar Faq's! Veelgestelde vragen aan Arbeidsexperts